LABORATORİYA
 • Allergiya testl�ri
 • Autoimmun testl�r
 • Diabetik testl�r
 • Genetik müayin�l�r
 • Hormonlar
 • İmmunologiya
 • İnfeksiyalar  qan (İmmunoloji t�dqiqi)
 • Kliniki Analizl�r
 • Kliniki biokimya
 • Koaquloqramma
 • Onkomarkerl�r (Hemilüminissent Johnson&Johnson) 
 • Poimeraz z�ncirvari reaksiya (PZR)