STOMATOLOGİYA

M�rk�zimizin stomatologiya �öb�sind� h�kiml�rimiz yüks�k kefiyy�tli müalic�, ortopediya (protezl��m�), u�aq stomotologiyasi, c�rrahiyy� v� ortodontiya sah�l�rind� pe��kar xidm�t göst�rirl�r.

KOSMETOLOGİYA

2018-ci il dekabr ayından etibar�n “AQS ESTETİK”  �öb�sind� çalı�an professional h�kiml�r sizl�r� kosmetoloji prosedurlarla yana�ı, bunların s�b�bi olan d�ri probleml�rinin d� müalic�sini edirl�r.

LABORATORİYA

2011-ci ild�n “AQS LAB” �öb�sind� tam avtomat cihazlarla aparılan tibbi analizl�rin n�tic�l�ri etibarlı v� güv�nlidir. Kliniki müayin�l�rl� yana�ı infeksion v� hormon, biokimy�vi, PZR, genetik v� s. müayin�l�r aparılır.

Niy� bizi seçirsiniz?

"AQS Medical Center"-in göst�rdiyi sa�lıq xidm�tl�ri il� x�st� v� x�st� yaxınlarının m�mnuniyy�tini �ld� etm�yi, personalı v� texniki bazası il� Az�rbaycanda sa�lıq sektorundakı �irk�tl�r� etalon v� referans olma�ı h�d�fl�yirik.

İ� Vaxtı
  • Bazar ert�si - ��nb� 08:00 - 21:00
  • Bazar günü 10:00 - 18:00

Müt�x�ssisl�rimiz

H�r biri öz sah�sind� pe��kar 50-� yaxın �m�kda�dan ibar�t kollektivimizl� siz� xidm�t göst�rm�kd�n m�mnunluq v� qürur duyuruq.

XOŞBƏXT XƏSTƏLƏR

70000

XO�B�XT X�ST�L�R
XİDMƏTİNİZDƏYİK

XİDM�TİNİZD�YİK

Partnyorlar

AQS - 13 ildir ölk�nin qabaqcıl sı�orta �irk�tl�ri il� �m�kda�lıq edir.